Thursday, November 14, 2019

14 Nov 2019 - 25th year Installation

14 November 2019 25th year installation ceremony
Jc Selvam As president 2020 of JCI Ranipet Powercity